Verkoopsvoorwaarden

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van een tweedehandsvoertuig “Renault Occasies” door een erkend Renault consessiehouder of agent (hierna de “verkoper”). Daar deze bepalingen bijzonder en essentieel zijn voor de Verkoper, primeren zij op alle andere algemene voorwaarden, inbegrepen de eventuele tegenstrijdige bepalingen uit de garantiedocumenten (garantievoorwaarden en onderhoudsprogramma).

Artikel 1 – Aankoop en levering

1.1.    De koper kent op het moment van de ondertekening van de aankoopbon het aangekochte tweedehandsvoertuig en aanvaardt het in de toestand waarin het zich bevindt. Gebeurlijke vergissingen in een bestelbon, aankoopbon of factuur binden de verkoper niet en dienen te worden rechtgezet. De koper heeft het recht om na gebeurlijke rechtzetting eventueel af te zien van aankoop.

1.2.    De koper neemt het voertuig in ontvangst op de overeengekomen datum of, minstens binnen de acht dagen vanaf de datum dat hij verwittigd werd van het ter beschikking zijn van het aangekochte voertuig. De levering van het voertuig vindt plaats op de zetel van de Verkoper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Bij gebreke aan inontvangstname, heeft de Verkoper het recht om, na 10 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van een aangetekende ingebrekestelling tot inontvangstname, tenzij de koper aantoont dat het uitblijven van de inontvangstname van het voertuig te wijten is aan een geval van overmacht :

  • garagekosten te vorderen en
  • de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijk geleden schade, met een maximum van 15 % van de totale verkoopprijs van het voertuig.

1.3.    De koper draagt alle risico’s met betrekking tot het voertuig vanaf de effectieve levering.

1.4.    In geval van financiering zonder tussenkomst van de verkoper en indien deze geweigerd wordt door de kredietinstelling, zal de koper onverwijld de verkoper hiervan in kennis stellen. Het schriftelijk bewijs van deze financieringsweigering moet per brief aan de verkoper worden overgemaakt binnen de maand na de ondertekening van de bestelbon. Het eventueel betaalde voorschot zal in dat geval onmiddellijk aan de koper worden terugbetaald. In geval van niet naleving van hetgeen voorafgaat, zal de koper aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn die evenwel beperkt is tot 15 % van de totale verkoopprijs van het voertuig.

1.5.    Het elektrisch voertuig wordt verkocht zonder batterij. Deze laatste is onderworpen aan een afzonderlijk huurcontract met algemene voorwaarden en andere specifieke bijzondere voorwaarden. De koper verklaart ingelicht te zijn voor de overhandiging van deze bestelbon, dat de heroplading van de batterij van zijn elektrisch voertuig een specifieke en compatibele heropladingsuitrusting vereist (heropladingspaal, kabel) die in het geval van een privé of beroepsinstallatie moet geïnstalleerd worden door een daartoe bekwame elektricien.

 

Artikel 2 – Betaling

2.1.    Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, kan de verkoper geen betaling eisen van een voorschot dat meer dan 15 % van de totale verkoopprijs van het voertuig bedraagt. 2.2. De integrale betaling, of het saldo bij de betaling van een voorschot, gebeurt contant op het ogenblik van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Gebeurt dit niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aan de wettelijke interestvoet verschuldigd.

 

2.2.    De integrale betaling, of het saldo bij de betaling van een voorschot, gebeurt contant op het ogenblik van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Gebeurt dit niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder  ingebrekestelling een interest aan de wettelijke interestvoet verschuldigd.

 

2.3.    Indien de prijs niet integraal betaald werd binnen de 10 kalenderdagen volgend op de verzending van een aangetekende ingebrekestelling, kan de verkoper beroep doen op de uitdrukkelijke ontbinding, zonder tussenkomst van de rechter, van de verkoop door middel van eenvoudigweg de versturing van een tweede aangetekend schrijven gericht aan de koper. In dat geval is de koper, onverminderd de bovenvermelde interesten, aan de verkoper een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade, met een maximum van 15 % van de totale verkoopprijs van het voertuig.

 

2.4.    De afgifte van een cheque geldt niet als betaling : een cheque wordt maar aanvaard onder voorbehoud van inning.

 

Artikel 3 – Garantie

3.1.    Wettelijke garantie

Overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen is de verkoper jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het voertuig en dat zich manifesteert binnen een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

Na verloop van de garantie zoals voorzien in de vorige alinea, geniet de koper eveneens van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

3.2.    Contractuele garantie

Indien op het moment van de levering, het voertuig nog geniet van de garantie van de constructeur, wordt de koper ervan bericht dat de modaliteiten van deze garantie zijn beschreven in het document “Garanties en Diensten RENAULT” aanwezig in het voertuig. De koper erkent er kennis van genomen te hebben en ze aanvaard te hebben.

De tussenkomsten in uitvoering van de contractuele garantie kunnen bekomen worden bij elke erkende verkoper of hersteller RENAULT binnen de Europese Economische Ruimte. In België en Luxemburg wordt de opvolging van deze contractuele garantie verzekerd door Renault België Luxemburg NV (met administratieve zetel te B-1620 Drogenbos, W.A. Mozartlaan 20) en dit voor rekening van de garant, Renault SAS (met maatschappelijke zetel te F-92100 Boulogne-Billancourt, 13-15 quai Alphonse Le Gallo). De contractuele garanties laten de rechten die de koper put uit zijn dwingende nationale bepalingen onverlet.

De koper verliest zijn recht op garanties in de volgende gevallen :

3.2.1. De voorschriften van de constructeur werden niet nageleefd. Dit betreft onder andere de voorwaarden van stockage, montage, gebruik, onderhoud, controle en speciale technische operaties (OTS).

3.2.2. Het gebrek vindt haar oorsprong in een wijziging van het product zonder dat dit voorafgaandelijk goedgekeurd was door de constructeur of de verkoper, of in de materialen geleverd door de koper.

Bovendien gaat het voordeel van de contractuele garantie verloren indien het gebrek zijn oorsprong vindt in een gebrekkige herstelling uitgevoerd buiten het net van erkende Renault herstellers van de Europese Economische Ruimte.

3.2.3. De schade is te wijten aan normale slijtage, deelname aan sportieve wedstrijden, een ongeval of een geval van overmacht.

3.3.    Kennisgeving

Elk gebrek aan overeenstemming en/of elk verborgen gebrek dient per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van de verkoper binnen een termijn van twee maanden.

De koper moet schriftelijk de ontvankelijkheid en de gegrondheid van zijn rechten op de garantie uiteenzetten, tenzij het schriftelijk onmogelijk is. Hetzelfde geldt voor het bewijs van de correcte naleving en/of elke opschorting van termijnen waaraan die rechten zijn onderworpen.

 

Artikel 4 – Overname van een tweedehandsvoertuig

Indien de aankoopbon de overname van een ander tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de goede uitvoering van deze koopverkoopovereenkomst, levering en betaling van het aangekochte tweedehandsvoertuig en van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd.

De overnamewaarde van het andere tweedehandsvoertuig, overeengekomen bij de aankoop van het beoogde tweedehandsvoertuig, is definitief, voor zover de staat van het andere tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering door de koper, met uitzondering van minieme, voor de verkoper niet-essentiële details, overeenstemt met de beschrijving ervan op het bij de aankoopbon gevoegd document.

 

Artikel 5 – Bevoegde rechtbank

In geval van geschil zijn volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering : (1°) de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één van de verweerders; (2°) de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd; (3°) de rechter van de woonplaats van de koper.

 

Artikel 6 – Persoonsgegevens

6.1.    De gegevens met een persoonlijk karakter verzameld naar aanleiding van de overeenkomst zullen aangewend worden voor het cliënteelbeheer en de marketing van de producten van de merken “Renault” en “Dacia” ingevoerd door Renault België Luxemburg NV, met zetel te 1050 Elsene, Pleinlaan 21. Te dien einde, kunnen de gegevens worden medegedeeld aan partners en aan het net dat contractueel verbonden is met Renault België Luxemburg NV. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan zich tevens verzetten, op eenvoudig en gratis verzoek, tegen hun behandeling met het oog op de direct marketing door een email te verzenden naar het adres: contact.client@renault.be.

6.2.    De koper is op de hoogte dat het gebruik van het voertuig, en in geval van elektronisch voertuig, dat van de batterij, onderhevig kan zijn aan de verzameling en de verwerking  van gegevens met een persoonlijk karakter die de geo-localisatie mogelijk maken. De koper mag zich daartegen verzetten door het telematisch kastje te desactiveren volgens de modaliteiten uitgelegd in de Handleiding van de Gebruiker. Hij kan eveneens de functie van de geo-localisatie reactiveren door dezelfde modaliteiten te volgen.

6.3.    Wanneer de gegevens overgedragen worden door een communicatie-netwerk, zal Renault België Luxemburg NV alles in het werk stellen om de onderschepping van de communicatie te vermijden, dit echter zonder resultaatsverbintenis. Indien de toegang tot de verbonden diensten zich voordoet via een wachtwoord, is de koper ertoe gehouden het wachtwoord niet te delen en als vertrouwelijk te bewaren.

 

Artikel 7 – Hoedanigheid en verbintenis van de koper

7.1.    Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing voor zover de koper een consument is in de zin van artikel 1, 2° van het Wetboek Economisch Recht of in de zin van het artikel 1649 bis § 2 1° van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. voor zover hij het voertuig dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor niet-beroepsmatige of niet-commerciële doeleinden.

7.2.    Wanneer de koper geen consument is in de zin van artikel 7.1. hierboven, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing, maar dan met uitzondering van de artikelen 2.1., 3.1. en 5.

In dat geval :

  • wordt artikel 3.1. door volgende bepaling vervangen :

“De koper geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken bepaald in de artikelen 1641 en 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.”

  • zijn de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de Verkoper uitsluitend bevoegd.

Offerte formulier

Ontvang een vrijblijvende offerte van je wagen naar keuze.

Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

sluit